...

REGULAMIN SERWISU

 1. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu oraz Regulaminu płatności.
 2. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu w każdym czasie, w którym korzysta z Serwisu.
 3. Konsultacje są wykonywane na podstawie danych zawartych w formularzu. W sytuacji, gdy dane te są niewystarczające, aby udzielić porady lekarz, pielęgniarka/pielęgniarz lub dietetyk zadzwoni do pacjenta celem ich uzupełnienia. Lekarz, pielęgniarka/pielęgniarz lub dietetyk wykonuje trzy próby dodzwonienia się do pacjenta. Jeśli pacjent nie odbiera pieniądze nie są zwracane.
 4. Formularze zgłoszeniowe można wypełniać przez całą dobę. Lekarze, pielęgniarki/pielęgniarze lub dietetycy realizują konsultacje w dni powszednie w godzinach 8-20 a w święta od godz. 9-20.
 5. Czas realizacji zamówienia wynosi 12 godzin roboczych. Większość zgłoszeń realizujemy w ciągu 2 godzin roboczych.
  Jednocześnie informujemy, że zdecydowana większość konsultacji odbywa się w ciągu 2 godzin od zaksięgowania wpłaty.
 6. Korzystając z portalu pacjent wyraża zgodę na kontakt telefoniczny oraz mailowy. 
 7. Wypełniając formularz konsultacji lekarskiej Pacjent zobowiązuje się podać wszystkie dane osobiste zgodnie z prawdą pod rygorem odpowiedzialności karnej.
 8. Pacjent zobowiązuje się podać objawy chorobowe zgodnie z prawdą. Jest świadomy, że wprowadzając lekarza, pielęgniarkę/pielęgniarza lub dietetyka w błąd lub nie informując o wszystkich objawach może doprowadzić do sytuacji, w której może dojść do narażenia jego zdrowia i życia. 
 9. Konsultacja medyczne online skierowane są do osób, które wymagają pomocy personelu medycznego a nie mają możliwości zrobić tego osobiście. Nie zawsze jednak konsultacja online jest w stanie zastąpić wizytę stacjonarną. W przypadku braku poprawy lub w przypadku pogorszenia stanu zdrowia należy zgłosić się osobiście na konsultację lekarską.
 10. Konsultacje lekarskie online nie są skierowane do osób w stanie zagrożenia życia. W przypadku wystąpienia duszności, bólu w klatce piersiowej, silnego bólu brzucha czy głowy, urazów, utraty przytomności, zaburzeń świadomości należy wezwać Pogotowie Ratunkowe (numer telefonu 999 lub 112) lub natychmiast zgłosić się na najbliższy Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR).
 11. Lekarz lub pielęgniarz może zażądać dostępu do P1 (historii recept) pacjenta. W przypadku, jeżeli pacjent nie ma konta w Internetowym Koncie Pacjenta (IKP), konsultacja zostanie zrealizowana dopiero po aktywacji konta i udostępnieniu historii leczenia w IKP przez pacjenta.
 12. Lekarz, pielęgniarka/pielęgniarz lub dietetyk po zapoznaniu się z problemem pacjenta może odmówić wystawienia recepty, jeśli nie stwierdzi wskazań do jej wystawienia. W ramach konsultacji nie wystawiamy zwolnień lekarskich. W przypadku zaistnienia takich, sytuacji usługę traktuje się jako wykonaną a pacjentowi nie przysługuje zwrot środków.
 13. Nie wystawiamy recepty na leki z grupy benzodiazepin i opioidów. W takich przypadkach zwracamy środki wpłacone na poczet realizacji konsultacji lekarskiej/e-recepty zwracamy pomniejszone o kwotę kosztów operacyjnych w wysokości 10zł. Zwrot następuje w ten sam sposób w jaki zostały wpłacone środki – w ciągu 3 dni roboczych. Dodatkowo pośrednik płatności natychmiastowych może pobrać prowizję do 2% wpłaconej kwoty.
 14. Pacjent musi podać nazwę leków które stosuje, ich dawkę, ilość opakowań, na które chciałby uzyskać receptę oraz chorobę, na którą stosuje w/w preparat. Leki przepisujemy na maksymalnie na 3 miesiące leczenia pod warunkiem niewystępowania nowych niepokojących objawów. 
 15. Informacje dotyczące danych osobowych znajdują się w Polityce Bezpieczeństwa.
 16. Reklamacje można zgłaszać na adres mailowy kontakt@nachorobe.pl 
 17. Reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie po ich zgłoszeniu, w niektórych przypadkach czas rozpatrzenia reklamacji może zostać wydłużony jednak nigdy nie przekroczy on 14 dni.
 18. Regulamin obowiązuje od dnia 01.12.2023.
 19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące.
 20. Po zrealizowaniu usługi konsultacji lekarskiej nie jest możliwe odstąpienie od umowy.

Informacje końcowe:

Świadczenia udzielane są w ramach działalności podmiotu medycznego Insula Centrum Badań Klinicznych spółka z o.o. zarejestrowanego w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą pod nr 000000236633, NIP 9512511990 REGON 387784510.

Insula Centrum Badań Klinicznych udziela świadczeń stacjonarnie pod adresem: 
Kłobucka 23C lok. 106 02-966 Warszawa. 
Kontakt z rejestracją możliwy jest pod numerem: 505 323 885

E-konsultacje telefoniczne realizowane są przez właściciela portalu fajnarecepta.pl którym jest Medspan Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie pod adresem ul. Mogilska 16 lok. 7, 31-516 Kraków, NIP: 6751754889, REGON: 389671299, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000916291